Nishonga tegmagan o'q ( Hikoya ) » Tengsiz Portal №1
» » Nishonga tegmagan o'q ( Hikoya )

Nishonga tegmagan o'q ( Hikoya )

admin | 0 комментариев | 537 просмотров
06
01
2020
Nishonga tegmagan o'q ( Hikoya )
0 голосов

KANALIMIZGA A'ZO BO'LING

loading...
  • Просмотр онлайн
  • Просмотр Сериаль

нишонГА ТЕГМАГАН УК
Тонг йоришмаганди, Ой юзи хира тортиб колган-
ди. Самога сочилган юлдузлар бирин-сирин куз
юммокда. Бугдойзор уртасидаги сукмокдан келаёт-
raн аёл турмуш уртогига йетиб олиш учун кадамини
orзиди шидай илдамлатарди. Бошидаги дуррасини
субхи сабо торткиларди. Хар гал румолини тугрилаш
максадида бошини баланд кўтариб, ой шуъласида
ялтираб турган асфальт йулга караб куярди. йулга чикиб олишларига якин колганди. Кутилмаганда
aёлнинг нигоҳи ок либосга уралган шарпага тушди.
Юраги сесканди. «Ажина 6улса-я», деган хавотирда
калимасиии Ўгирди. Шарпа улардан эллик кадамлар
оркада келарди. Аёл эрига огиз очди:
Дадаси, хув анави ок либосли одамми ё ажинами?
йигит кадамини секинлатди. Кузини хиёл кисиб,
aёли курсатган томонига каради.
- Коровул булса керак-да!- деди бепарволик билан.
Шарпа тухтади. Чункайиб йерга утирди. Олисдан
машинанинг чироги куринди. Бирок у бошка томонга
кайрилиб кетди. Йигит йуталди. Шарпа килт этмади.
У йўлида давом утмокчи булиб бурилди. Шунда гум-
бурлаган овоз янгради. Майда учкуилар ялтиради. йи-
гит ох, деди-ю, бугдойзорга йикилди. Аёл котиб колди,
кейин телбалардек бошини чангаллаб дод солди.
-Дадаси, сиза нима булди?!
Йигит гапиролмади. Лаблари дилдирарди. Кузлари
косасидан иргиб чикай дерди. Ўк куйлагини парчалаб.
куксига кадалганди. Айол бошини кутариб, шарпа тур-
ган томонга каради, бирок унинг саросимали кўзлари-
га хеч нарса куринмади.Bокеа жойига ички ишлар бўлими ва прокуратура
ходимлари келишди. Атроф-теваракни синчиклаб тек-
ширишди. Куксига уқ кадалган йигит жон таслим кил-
rанди. Аёл кўрганини, билганини уларга сӯзлаб берди.
Изкуварлар ўк узилган жойдан порох тутунидан ко-
pайиб кетган когоз парчаларини топишди. Улар экспер-
изага юборилди. «Котил ким? Нима сабабдан йигитни
отди? Урталарида адоват бормиди?», деган саволларга
терговчи жавоб изларди.
Изкуварлар котилнинг изига тушишди. Мархумнинг
шахсига оид хужжатлар тӳпланди. Айрим кимсалар гу-
мондор сифатида сурок килинди. Ҳалима ҳам терговга
101
чакиртирилди.
- Турмуш ўртоғингизни ёктирмайдиган, у билан му-
рoсаси келишмайдиган танишлари бормиди?- сўради
терговчи аёлдан.
- Бу ҳакда мен хеч нарса билмайман!-жавоб килди
аёл кўз ёшларини артиб.
-Ортик билаи турмуш курганингизга кўп бўлганми?
-Мен у кишига иккинчи рўзгорман. Аввалги турмуш
ўртоғим Илхомжон билан икки йилча бирга яшадик.
Уртада фарзанд бўлмади. Бунинг устига у ута рашкчи
эди. Ишга боришимга тускинлик киларди. Биз муроса
қилолмадик. Ажрашдик. Уч ой бурун қўшни қишлокда
яшовчи Ортик акага турмушга чикдим. У ишга бори-
шимга рухсат берди. Мен комбинатда ишлардим.
куни иккиячи сменага ишга боришим керак эди. Авто-
бус тонги соат бешда йулдан утарди. Вактлирок иул-
га чикдик. Атроф қоронгу эди. Ортик акам мени ката
йўлгача кузатиб кўймокчи булли. Бекатга етай дегани-
мизда бугдойзор ичидан бизни кузатиб келаётган ок ли-
босли шарпани кўриб коллим. Орамиздаги масофа узоок
эмасди. Мен Ортик акага: «Қарант, изимиздан қандай-
дир ок либосга Ўралган шарпа кузатиб келмокда», дедим. У ортга қаради. Шунда гумбурлаган овоз келди.
Турмуш ўртоғим кўксини чангаллаб ерга йикилди.
Урнидан турғазмокчи бўлдим, бирок у ўлиб колган-
ди.
Илҳомжон хам терговга чақирилди. У Ҳалима билан
бирга яшаганлигини, муросалари келишмай, ажраб
кетишгани хақида тушунтириш хати ёзиб берди. Гиль-
задан чиккан Қоғоз парчасидаги ҳакоратли ёзув аёлнинг
дастхатига ўхшашлиги терговчининг эътиборини жалб
колди. Ҳар икки мактуб экспертизага юборилди. Олин-
ган хулосага кўра ёзувлар битта шахс томонидан битил-
ганлиги тасдикланди. Гумон қилинувчилар яна тергов-
га чакиртирилди.
Бизни бир жумбок кийнамокда, - деди тергов-
чи аёлнинг кути ўчган чеxpасига тикилиб.
коғозни милтик отилган жоидан топдик. Қотил патрон-
даги ўкни шу коғоз билан маҳкамлаган. Сизнинг мак-
тубингиз кандай килиб эрингизнинг котили кўлига ту-
Мана бу
шиб колди?!
Халима терговчининг кўлидаги хатни таниб, юраги
патиллади. Мактубни кимга ёзганлигини сўзлаб бериш-
га мажбур бўлди.
Илҳомжон қутулганига шукур қилди. Аммо икки
кундан кейин терговчи яна уни чакириб колди. Тергов-
чи ярми куйган коғозни унинг олдига қўйди.
- Бу мактуб эгасини танийсизми?!
Илхомжоннинг бошига тӳқмок тушгандай бўлди. У
сир очилганлигини, терговчининг кулидаги коғоз эса
уни фош қилганлигини тушунди ва воқеани сўзлаб бе-
ришга мажбур бўлди.
- Халима билан ажрашиб кетдик. Бунга ўзи айбдор
эди. Биз энди бошка-бошка ховлида яшасак-да, ортим-
дан хар ҳил маломат тошларини ота бошлади: «Мен
киз боламан. Турмуш ўртоFИМни мижози суст. Икки йил бирга яшаган бўлсак-да, кўшилолмадик. Шу сабаб
Ўртамизда фарзанд бўлмади. Сирини ошкор килмас-
лигим учун мени пу пайтгача алдаб келди», деган га-
пларни таркатди. Хатто танишлари орқали ғуруримни
топтайдиган мактублар ёзиб жӱнатди. Албатта, бундай
хатлар нафсониятимга каттик тегарди. Қишлокда мен
хакимдаги гап-сўзлар кўпайди. Узимни кўярга жой то-
полмай колдим. «Шуни ўлдирсам кутуламанми», деган
фикр миямга ўрнашиб кқолган эди. Бир танишимдан ов
куролини «урдак отаман», деб сўраб олдим. Уша куни
Халима ўзинииг таъна-ю маломатлардан иборат на-
вбатдаги хатини жӳнатганди. Ўкиб, асабим какшади.
Патронта ўкни жойлаётиб, узим билмаган холда Ҳали-
манинг хатини буклаб, гилъзага тикибман. Ярим тунда
уйдан чикдим. Қушни кишлокка утдим. Биров тани-
маслиги учун ок яктак кийиб олдим. Ҳалимани азонда
ишга жунашидан хабардор эдим. Бугдойзор ичида пой-
лаб етдим. Эри билан келаётганини овозидан билдим.
Милтикии укладим. Якинлашганда мулжалга олдим.
УК нишонга тегмади.


QISMLARNI TANLANG
BIRINCHI BIZDA"Nishonga tegmagan o'q ( Hikoya )"KEYIN BOSHQALARDA

DO'STLARGA HAM ULASHING

все шаблоны для dle на сайте шаблоны dle 11.2 скачать