" Qismat " 4-5 Qismlar Hikoya » Tengsiz Portal №1
» » " Qismat " 4-5 Qismlar Hikoya

" Qismat " 4-5 Qismlar Hikoya

admin | 0 комментариев | 647 просмотров
03
01
2020
" Qismat " 4-5 Qismlar Hikoya
0 голосов

KANALIMIZGA A'ZO BO'LING

loading...
  • Просмотр онлайн
  • Просмотр Сериаль

Омонтой кизни бокка бошлаб кирди. Кун иссик эди,
музкаймок олиб берди. Кейин ресторанга етаклади. Ав-
вал кабоб, кейин товук гӯшти билан сийлади. Шарофат
овкатларни тортинмай паккос туширди. Тушликлан
кейин кинога киришди. Каттагина зал
бўлди. Томошабинлар кўп эмасди. Омонтойни хаяжон
босди. Анчадан буён қизга айтолмаган гапларини мана
коп-коронғу
шу коронғу хонада айтгиси келди. Секингина Шaрофатнинг билагидан тутди. Йигитнинг кўллари титраёт-
ганини қиз пайкади.
- Уятсиз, одамлар кўриб колишади,-деди, аммо кў-
лини тортиб олмади.
Омонтой унинг бармокларини худди нозик нарса-
ни силаётгандай силади. Ҳаяжондан юраги гурсиллаб
урарди.
Қўлингизни олинг, - шивирлади қиз. Бегоналар-
нинг кўзи тушса уят дейди.
- Сен билан тез-тез шаҳарга тушиб тураман,
гитнинг ўйлаб-ўйлаб топган гапи шу бўлди..
- Уйдаги ишларни ким қилади? -нозланди қиз.
- Сени ҳар куни кўргим келади, соғинадиган бўлиб
йи-
қолдим.
- Уятсиз,-киз кафтини лабига босиб пиқиллаб кул-
ди.
Ишонмаяпсанми?
- Кинони кўрмайсизми?
- Илгари кўрганман.
Омонтойнинг юраги ёнарди, боши айланарди. Қизга
нималарнидир айтгиси келарди, аммо тилига сўз кел-
масди. Шу тариқа кино тугагунча ўтиришди.
Шарофатнинг ёши ўтиб колганди. Синфдошлари-
нинг олди фарзанд кўрди. Кўхликкина киз эди. Мак-
табни битирган йили уйига келган совчиларнинг кети
узилмасди. Аммо Нурман тракторчи қизини «тӳкрок»
хонадонга узатгиси келди. «Ғулмон бригадирнинг ўғли
Қодир Шарофатни яхши кўрармиш», деган гап-сӯзлар
кулоғига чалиниб колганди. Қизининг кўнглини билиш
мақсадида хотинини ишга солди. Унинг ҳам йигитда
андак кўнгли борлигини билгач, ота ўша хонадондан
совчи кутди. Бирок бригадирнинг ўғли армияга кетди.
Нурман тракторчи булгуси куёвнинг йўлига кўз тикиб
кун санади. Қизини сўраб келганларга Шарофатнинг
боши «очик» эмаслигини айтди. Кӱпчиликнинг хафса-
ласи пир бўлди. Совчилар келмай кўйишди. Булгуси
куёв харбийдан кайтди. Нурман тракторчи бригадир-
нинг уйидан совчи келади, деб эшик пойлади,
дарак бўлмади. Қодир кишлокда бир ойча туриб, Рос-
сияга жўнади. Кейин Шарофатнинг кўлини сураб хеч
ким келмади. Кунлар, ойлар утди. Қодир Россиядан
кайтди. Кизнинг хам икки кўзи унда бўлди. Кодир бир
куни йўлда қизга дуч келди. Шунчаки саломлашиб кетди
Ўша
куни қиз тикон устида ётгандек тулғаниб
чикди. Бахтсизлиги учун ичида отасини койиди.
Шарофатнинг юрагидаги сўнгти умид хам сўнди.
Ўтган умрига ачинди. Омонтой зимдан кузатиб юрга-
нини биларди. Учрашиб колишганда бир-бирлари би-
лан маъноли кўз уриштириб кўйишарди-ю, аммо гапла-
шишга журъат этолмасди. Бугун дилдаги тугунларнинг
бири ечилди...
Улар кечки пайт кишлокка кайтишди. Машинадан
тушишлари биланок йигитнинг кулоғига молларнинг
маърагани эшитилди. «Очликдан бўкришмокда», деб
ўйлади Омонтой ва уйи томон шошди.
- Алишер акакиникига кирманг, -деди Шарофат йи-
Эшитишимча, уникига ёмон одам-
гитнинг ортидан.
лар келармиш.
«Каердан билдийкин?»
Омонтой хурсанд эди. Ютиб олган ўттиз мингга Ша-
рофатни мехмон қилди. Юрагидаги гапларини ошкор
айтмаса-да, ишора килиб кӱйди. Молларга караётганда
ҳам кўз олдидан Шарофат кетмади. «Каттарок пул ютно
олсам, ажойиб совға олиб бераман», деб ният килди.
Коронғу тушганда ҳамёнига эллик минг солиб, ки-
морхонага жўнади.
Уйинчилар келишмаганди. Алишернинг қовогидан кот
ёғарди. Омонтой билан тил учида гурунглашиб ўтирди.Эшитишимча, Нурман таракторчининг кизида кунглинг бормиш? - сӱраб қолди Алишер.
Омонтойнинг туси ўзгарди. «Кимдан эшита колди
экан», деган фикр яшин мисоли миясида чакнади..
-Кимдан эцитдингиз? дилига келган ўйни тилига
чикарди йигит.
Қишлокда гап ётмайди, уғил бола. Сенларни
шахарда юрганингни кўрганлар айтишди.
-Кимлар кўра қолибди?
Бу ёги сенинг ишинг эмас, ўғил бола, аммо бир гап-
ни айтай, кулоғингга куйиб ол, кўнгил берган кизин-
гни кадами бежо.
Омонтой ғалати бўлиб кетди. Қизарган юзини Алк-
шерга бурди.
- Нечун бундай сўзни айтяпсиз?
Мана бу тешик кулоғим эшитмаганда, айтмасдим,
Ўғил бола! Маслахатим, ундан ўзингни нарирок олиб
юрганинг дурустмикин...
Омонтой бу гапни
бошка маьнода кабул килди.
«Кўролмаянти, ичи коралиқ киляпти».
Киморбозлар бирин-кетин кириб келишди. Алишер
уларнинг олдига бир шиша шайтон сувини кўйди. «Ки-
зиб оламиз», деб эллик граммдан отишди. Кимсанбой-
нинг димоғи чоғ эди. Кечаги ютукнинг нашидаси юра-
гини хали тарк этмаганди. У токчадан ошикларни олиб,
синчиклаб кўздан кечирди. «Уй эгаси ишлов бериб кўй-
маганмикин», деган хавотирда доимо шундай киларди.
Бесабр Алишер кўйнидан бир чангал пул олиб, гилам
устига ташлади.
Қани, ўғил бола, дилхушлик учун
бошлайсиз-да!
ишни биздан
Кимсанбой ша-
- Яна ишбоши ўзлари экан-да,
раклаб кулди. Шерикларининг ичини ёдириб, даста-
даста пулларни белбоғига тугиб кетган кунлари кўп булган. Киморбозларнинг дилида унга нисбатан киши
билмас адоват яшириниб Стибди. «Хап, сеними, вакти
келганда буйнинггача карзга ботираман», деб касам
ичиб куйганлар бор.
Кимсан ошикларни чангалида силкитиб-силкитиб
каддини гоз тутиб, «Менинг кўлим эмас,
кўли», деб иргитди. Ошиклар узига ютук олиб келгани.
ни хали ерга тушмасиданок биларди.
Алишер ютказганидан пушаймон бўлмади.
Канд олиб енг, Кимсанбой,-деди. Бирок овозидан
Жамшиднинг
ичи аламдан ёнганини хамма билди.
Қўлга тегмагани учун изидан яна битта отиб
сиз-да, ўгил бола!
У пул ажратиб, гилам устига ташлади. Кимсан раъ-
Йини кайтармади.
- Сизнинг гапингиз ерда колгунча шайтоннинг буй-
ии узилсин, иним! Ирим учун озгина кўшинг!
Алишер бир нечта беш юзталикни ажратиб, бояги
пулининг устига кўйди. Омонтой Кимсаннинг «кўли
келиб» турганлиги учун ўзини четга тортди. Алишер-
нинг кулига бу гал хам ошик тегмай ўтди. Нихоят,
Омонтойта гал келди.
кўя.
Каттарок тикадиган мард борми?!-Кимсан йи-
гит ташлаган пулга кайрилиб бокмай, кадрдонларига
юзланди. Бу гапи билан Омонтойни китикламокчи эди.
Шермат йигитнинг ўрнига ўн минг ташлади.
-Ҳаммасини тикдим,-деди қалтираб.
Кимсан ошикларни кафтида шақиллатиб:
-Покиза гардкам!-деди.
Ошик Шерматнинг кўлига ўтди. У дастлабки отиш-
даёк чув тушди. Кимсан пулларни йигиштириб, токчага
ташлади. Кейин Омонтойга юзланди.
Сиз-чи, йигит, нега жим турибсиз? Тикмайсизми?
Ёки
қарз бериб турайми?

- Хозирча пулим бор, ака,-деди Омонтой ва чунта-
гини кавлаб, икки минг чикарди.
- Дадилрок бўлинг, укам. Бунингиз оз, кўшинг! Ўй-
индан мақсад пул ютип!
Омонтой минг сўм кўшди.
-Мана бу бошкқа гап, йигит. Хаммасини тикдингизми?
Тикдим!
- Менинг кўлим эмас, устозларнинг кўли.-Кимсан
шерикларини калака килаётгандек ошикларни боши-
дан ошириб ташлади. Улар чув тушди. Кимсаннинг
кўзлари косасига торлик килди. Юраги увишиб турган
Омонтой енгил тин олиб, ошикларга эмас, Кимсаннинг
олдидаги пулга кўл чӱзди. Қиморбозлар яна тилга ки-
ришди.
Омонтой хамманинг
пулини ютиб олди. Алишер
билан Кимсанбой чидамади. Сукинишди, бакириш-
ди, аламларини нимадан ва кимдан олишни билмай ер
тепинишди. Омонтой пулларни белбокка тугиб, ки-
морбозлар билан хайр-хушлашиб хонани тарк этди.
Уйда очиккан моллар еру кўкни бузгудек маърашарди.

5 -кисм

Шарофат мамнун эди. Севинчи ичига сиғмасди.
Омонтойнинг кўнгли борлигига ишонди. Қачондир ўр-
таларида якинлик бўлишига, йигит юрагини қийнаёт-
ган сӯзларни қизга тӳкиб солишига каттик ишонарди.
Бугун орзуларига етгандек бўлди. Тилга кириб «сени
яхши кўраман», демаса ҳам, "кӱргим келади, соғина-
ман", деди. Шу гапнинг ўзи бахт. Ишқилиб ораларига
душман ораламаса бас.
Шарофат куча эшикка етганда ортидан
нинг сигнали эшитилди. Қиз кайрилди. Жилмайиб тур-
ган йигитнинг кўрди-ю, юзига табассум ёйилди.
машина-Вой. сизмидингиз, Кодир ака, куркиб кетдим-а!
Қиз йигитнинг олдига келди.
Ярим соатдан буён нулингыи пойлайман, - дель
-Болалардан бирини уйингга киритсам, йўк экансая.
- Тинчликками?-Шарофат унинг бекорга келмага
нини билди.
- Машинага чик, гап бор!
Нима гап?
-Кейин хурсанд бўласан.
Шарофат иккиланди. «Омонтой бегона машинага
Ўтирганимни кӱриб колса, нима деб ўйлайди», деган
оғрикли ўй қизнинг мустар кўнглидан ўтди
Ўйланма, ўтир!-деди йигит кизнинг иккиланаёт-
ганини кўриб.
- Тезда қайтамизми?
- Ҳаракат киламиз!
Унда уйдагиларга айтиб кўяй, хавотир олишмасин!
Тезрок бул!
Шарофат ичкарига кириб кетди. Зум ўтмай кайтиб
чикди. Ота-онаси изн берипшгани чехрасидан аён эди. У
орка ўриндикқа ўтирди. Машина жилди.
Бир танишимнинг туғилган куни, «шерик бошлао
кел», деб тайинлаганди. Ўйлаб-ўйлаб ёдимга сен тущдинг.
- Танишингиз ёмон одам эмасми?
- ҳазиломуз суз
қотди қиз.
- Менга ўхшаган юввош.
-Сизга ўхшаса ёмон экан!
Hera? Бирор маротаба сенга ёмонлик килдимми!
Ёмонлик килмайсиз-у, аммо...
Қодир кулди.
Одамнинг жонини суғуриб оладиган гапларни
пасанда.
Сизга ишониб уйда кари киз бўлиб ўтирибман,
деди ярим хазил, ярим чин қилиб.
Ҳали ёшсан, турмушга чикадиган пайтинг энди
келди.
Йигитнинг гапидан «Кодирнинг кўнгли хали ҳам
менда бор экан» деб ўйлади қиз.
Улар шаҳарга кираверишдаги икки қаватли
рупарасида тўхташди. Қодир сигнал чалди. Ўрта ёшлар-
онио
даги одам дарвозани очди.
Шарофат атроф-теваракка ажабланиб бокди. Нота-
ниш жой. Ҳовлида одам кўринмасди. Ичкари уйдан
гўнғир-ғӳнғир овоз чикиб, кулокка чалинарди. Қодир
Шарофатни ичкарига етаклади. Хонада уч йигит, уч
қиз утиришарди. Оғизларидаги сигаретанинг тутуни
ҳалқа-ҳалқа булиб шифтда айланарди. Увадаси чиккан
кўрпачада ўтирганлар келгувчиларга бирров қараш-
ди-ю, яна ўзлари билан ўзлари бўлиб нима хакидадир
бахслашиб тортиша кетишди. Иигитлар майкачан, киз-
лар кўкракларининг ярми очик, енгсиз, юпқа кўйлакда
эди. Дастурхонда ичимликдан бўшаган шиша ва ярим-
лаб қолган «Кока кола», нон бўлаклари, парракланган
бодиринг солинган иккита ликопча бӱлиб унинг четида
сигарета кули уюлиб ётарди.
Топганинг шуми?
шундай деди. Қодир унинг гапига эътибор бермади,
Шарофатнинг юраги титради. Утирганларнинг оғзидан
чикаётган бепошна сўзлар, хатти-харакатлари, сигарета
чекишлари Шарофатга ёкмади. Ҳаво етишмаётгандек
нафаси қайтди. Чикиб кетмокчи бўлди, аммо Кодир би-
лагидан тутиб қолди:
-Қодир, кизинг билан таништирмайсанми?-деди
кулидаги сигаретани оғзига солаётган жингалак сочли
йигит..
ўтирганлардан бири Кодирга
Кодир Шарофатга юзланди.
Узр, ёдимдан кўтарилибди. Танишинглар, Шарофат
- Анчадан бери танишмисизлар?
- Бир кишлоқданмиз.
Қизлардан бири илмокли савол ташлади
- «Отиб» турадими?
Ҳали янги, ўрганмаган, - Қодир кулди, бошкалар
кушилди.
- Гуля, мехмонга янгисидан ўра.
Шарофат ўтирганларнинг кистови билан сигаретани
кўлига олди. Бир-икки ториб кайтарди.
- Чекмадингиз, синглим!-деди йигитлардан бири.
- Бизни лакиллатманг, ичингизга тортинг. Кўзимиз кўр-
син. Бу ерда хаммамиз чекамиз, ичамиз, дилхушлик қи-
ламиз. Сеники-меники, деган гап бўлмайди.
Шарофат ялинувчан нигох билан Қодирга бокди.
Бирок йигитнинг кӯзларидан «кўрқмай тортавер», де-
ган маънони укиб олди.
пойгакда оёкларини чалишти-
- Тортмайсанми?!
риб утирган жингалак соч ўшқирди.
1-Мен.. мен чекмаганман,-зўрға тили айланди
- Чекмасанг, бу ерга нега келдинг?! Узингдан катта-
лар бир гап айтгандан кейин хўп демайсанми!
-Сукма, Бахтиёр, уни зӳрға кӱндириб олиб келдим,
— деди Қодир ғижиниб.
Шарофат кўрка-писа сигаретани лаблари орасига
олди. Қўллари қалтирарди. Чукур-чукур тортди. Ту-
тунни ютиб юборди. Йўтал тутди. Кўзлари ёшланди,
Кимдир елкасига шапатилади.
- Эй, койил!
- Маладес!
-Бор экансиз-ку, хоним!
Шарофатнинг боши енгил айланди. Нимадир юраги-
нИ FИЖимлади. Куз олдига Омонтой келди. Кинохонада
бирга ўтиргандек бўлди. «Сени кўргим келади, соғинадиган бўлиб колдим», деган сўзлари кулокларида жа-
ранглади. У йигитни кўргиси келди. Нега Қодирга ал-
паниб келди? Омонтой унинг бу ерга келганини, наша
чекканини билса, ташлаб кетади.
Татиб кўрган «дори» таъсир кила бошлади. Кулгиси,
ўтирганларнинг сухбатига кўшилгиси келарди.
Қўлидан кимдир тутди. Бошини кўтариб, тепасида
кўзлари кип-қизил бўлиб кетган Бахтиёрни кўрди. Қиз-
нинг юраги титради.
-Урнингдан тур-чи, гӯзалим! -деди кўзлари киза-
риб кетган Бахтиёр кизнинг кўлидан ушлаб. Шарофат
кўзлари ола-кула бўлиб атрофга бокди. Қодирни изла-
ди, у кўринмасди.
Вой, кўлимни кӱйиб юборинг! -Шарофат типир-
чилади.
- Тур ўрнингдан, деяпман ёки тагинг ерга ёпишиб
колганми?!- Ўшкирди Бахтиёр.
Қиз турди. Бахтиёр уни кўшни хонага судради...
Бу кеча ҳам омад Омонтойга кулиб бокди. Шерикла-
рининг чӳнтагини тозалади. Узгалар-ку, бир илож қи-
либ аламларини ичларига ютишди, аммо уй эгаси чида-
мади. Асабийлашиб, ер тепиниб оғзидан шалок сўзлар
чикди:
- Падарингга лаънат! -деди ошикларни ирғитиб.
Сени ўйлаб топганнинг уйига ўт тушсин!
Кимсан уй эгасининг
катта пулга тушганидан
ич-ичидан кувонди. Ахир, Алишер унинг аллақанча
пулини гох ғирромлик билан, гохида муттахҳамлик
билан ютиб олган. Бу ҳам етмаганидек «жой ҳаки»,
деб ширинкома хам талаб қиларди. Ҳеч ким ғинг де-
масди.


QISMLARNI TANLANG
BIRINCHI BIZDA"" Qismat " 4-5 Qismlar Hikoya"KEYIN BOSHQALARDA

DO'STLARGA HAM ULASHING

все шаблоны для dle на сайте шаблоны dle 11.2 скачать